Świetlica

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.  

Opiekun: mgr Elżbieta Górska 

W  NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

 • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie,  sklejanie, origami i inne),
 • rozbudzające  zainteresowania  czytelnicze (czytanie bajek, baśni, wierszy, spotkania czytelnicze, czytanie tekstu dla zaproszonych gości  w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”),
 • wzbogacające posiadane  wiadomości, zaspakajanie ciekawości świata (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne  i edukacyjne),
 • kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany i dowolny temat  (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie”, „nazwa  na daną literę” i inne),
 • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy,   rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, redagowanie gazetki świetlicowej, odrabianie prac domowych),
 • ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (programy artystyczne, inscenizacje) 
 • wzbogacające ekspresję twórczą (prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne)
 • zwiększające sprawność fizyczną (gry i zabawy zręcznościowe),
 • relaksujące (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów). 

GODZINY PRACY:

 • poniedziałek: 7.50 – 8.40; 12.00 – 14.45
 • wtorek: 7.50 – 9.50; 11.15 – 14.45
 • środa: 11.20 – 14.30
 • czwartek: 11.45 – 14.45
 • piątek: 7.50 – 9.50; 12.00 – 14.45

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Wykonanie, system CMS, opieka nad stroną: Tworzenie stron WEBPC-GROUP | Mapa strony