Nowy rok szkolny 2016/2017

W czwartek 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2016/2017. Na godzinę 8.00 zapraszamy do kościoła parafialnego na mszę szkolną, po której, o godzinie 9.00, odbędzie się akademia w sali gimnastycznej naszej Szkoły.

Więcej

Informacja o przyznaniu pomocy materialnej

Gmina Gorzyce ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2016/2017

INFORMACJA O PRZYZNANIU POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIUM SZKOLNE

Na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XLI/366/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół, wychowanków ośrodków i słuchaczy kolegium zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce.

Osoby uprawnione

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Kryterium dochodowe

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł. netto.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym,
 • dokumenty potwierdzające uzyskane dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
 1. zaświadczenie z zakładu pracy dla osób zatrudnionych,
 2. odcinek lub zaświadczenie z emerytury, renty
 3. zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu świadczeń społecznych,
 4. zaświadczenie lub kserokopia dokumentu potwierdzającego otrzymanie alimentów,
 5. zaświadczenie lub kserokopia nakazu płatniczego, dla osób posiadających gospodarstwo rolne,
 6. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wypłacanym zasiłku dla bezrobotnych / zaświadczenie o bezrobociu,
 • oświadczenie o występowaniu w rodzinie wielodzietności,
 • oświadczenie o niepełnosprawności / zaświadczenia lekarskiego o ciężkiej lub długotrwałej chorobie
 • oświadczenie, że rodzina jest niepełna
 • w przypadku uczniów szkół Ponadgimnazjalnych zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły,
 • itd.

Tryb i termin składania wniosku

Wnioski należy składać wraz z pełnym kompletem dokumentów w terminie do 15 września 2016 r. w sekretariacie Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach, ul. Bogumińska 13 w Gorzycach.
Druk wniosku można odebrać w Gminnym Zespole Obsługi Finansowej w Gorzycach, ul. Bogumińska 13: poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00 lub pobrać ze strony internetowej: www.gzof.gorzyce.bip.info.pl.

Więcej

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Można śmiało powiedzieć, że śpiewająco zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016. Po uroczystej mszy św. brać szkolna zebrała się w sali gimnastycznej. W obecności pani Dyrektor Edyty Cogiel, zastępczyni Przewodniczącej Rady Rodziców – pani Izabeli Kozielskiej, grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców, akademię rozpoczęła p. Dominika Pośpiech – Społeczny Zastępca Dyrektora, wzywając do wprowadzenia sztandaru szkolnego i odśpiewania hymnu narodowego. Póżniej przemawiała pani Dyrektor Edyta Cogiel i pani Izabela Kozielska. Panie pogratulowały owocnej pracy uczniom i nauczycielom oraz podziękowały pracownikom szkoły za współpracę w ciągu mijającego roku szkolnego. Pani Dyrektor przypomniała także uczniom zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas wakacji.

Kolejne punkty programu były bardzo przyjemne dla uczniów, którzy odnieśli sukcesy naukowe i otrzymali wzorowe zachowanie. Pani Dyrektor z wychowawcami rozdała świadectwa z wyrożnieniem, a pani Izabela Kozielska wręczyła nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. 

Dyplomy i nagrody rozdano także uczniom za sukcesy w konkursach szkolnych i ogólnopolskich, za pracę w sklepiku szkolnym i bibliotece, a także najlepszym czytelnikom. Stypendia naukowe otrzymali: Wiktoria Pośpiech, Natalia Bogacz, Anna Zając, Magdalena Długi, Dominika Długi, Dagmara Goraus i Cyprian Frączek. Samorząd Uczniowski także przekazał nagrody laureatom szkolnych samorządowych konkursów oraz puchar panu Dawidowi Wacławczykowi, którego w plebiscycie wybrano Nauczycielem Roku. Podziękowania od Opiekuna Samorządu i drobne upominki od Rady Rodziców ortrzymali uczniowie pracujący w Samorządzie Uczniowskim.

Został również przekazany sztandar szkolny, którego w tym roku szkolnym reprezentowali: Natalia Dłużniak, Dagmara Goraus i Cyprian Frączek, na ręce: Natalii Bogacz, Anny Zając i Pawła Nawrata.

Na zakończenie imprezy oficjalnie została pożegnana przez społeczność szkolną pani Dominika Stasiak-Maziarz oraz klasa VI. 

Uczniowie wyróżniający się w nauce

klasa I: Klaudia Bauereka, Emilia Chmiel, Zofia Chomicka, Bartosz Mrozek, Patrycja Siedlaczek, Emilia Wowra

 

 

 

 

klasa II a: Anna Grabarek, Piotr Chomicki, Emilia Kukuczka, Beata Bolik, Emilia Reclik, Mrozek Julia, Tobiasz Seman

 

 

 

 

 

 

 

 

  

klasa III: Samuel Chmiel, Angelika Koch, Oliwia Koch, Pola Kopystyńska, Konrad Kozielski, Katarzyna Łuska, Wiktoria Strof,  Dominik Tyma

 

 

 

                                                                    

klasa IV: Igor Goraus, Kinga Kwiatkowska, Wiktoria Pośpiech

 

 

 

 

klasa V: Anna Zając, Paulina Kwiatkowska, Dominika Długi, Magdalena Długi, Natalia Bogacz, Melania Jeleń, Mateusz Ciuraj, Paweł Nawrat

 

 

 

 

klasa VI: Dagmara Goraus, Natalia Dłużniak, Sandra Koch, Angelika Piprek, Patrycja Wacławczyk, Cyprian Frączek

 

 

 

 

Stypendia naukowe: Natalia Bogacz, Anna Zając, Dominika Długi, Magdalena Długi, Dagmara Goraus, Wiktoria Pośpiech, Cyprian Frączek

 

 

 

A. Kruczek

galeria

Więcej

Komers klasy szóstej

"Tak niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnania nadszedł czas…" - słowa piosenki stały się bardzo adekwatne w dniu 22 czerwca o godzinie 16.00, w którym został zorganizowany komers klasy VI i absolwenci przeżywali pożegnanie ze szkołą.

Komers rozpoczął się mszą św. w kościele parafilnym, po której nastąpiła akademia w sali gimnastycznej. Przybyli na nią: pani Dyrektor Edyta Cogiel, pan Wójt Gminy Godów Daniel Jakubczyk, ksiądz proboszcz Kazimierz Nowicki, pani Przewodnicząca Rady Rodziców Beata Młynarczyk, rodzice absolwentów, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz oczywiście sami uczniowie.

Absolwenci podczas ostatniego już występu w murach szkoły, zdali sobie sprawę, że wraz z przekroczeniem progów gimnazjum zamknie się za nimi beztroski etap życia. Na kilku twarzach zaczęły pojawiać się łzy wzruszenia. W podziękowaniach skierowanych do wychowawcy, grona pedagogicznego, dyrekcji, pracowników administracji i obsługi zapewnili, że podstawówka wraz z jej niepowtarzalną atmosferą pozostanie na zawsze w ich sercach i na pewno nigdy jej nie zapomną. Uczniowie podziękowali w szczególności rodzicom za serce, opiekę i pomoc. 

Po pełnej wzruszeń części oficjalnej, nastąpiła długo oczekiwana dyskoteka pożegnalna.

A. Kruczek

Więcej

Lekcja umuzykalniająca

16.06.2016 r. miała miejsce ostatnia w tym roku szkolnym lekcja umuzykalniająca. Prezentowano na niej muzykę Wschodu - rosyjską i japońską. Dzieci wysłuchały utworów instrumentalnych i pieśni w oryginalnych językach. Miały również możliwość muzykować wraz z artystami.

A. Kruczek

Więcej

Dyskoteka szkolna

15.06.2016 r. Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę dla klas IV-VI. Uczniowie bawili się przy współczesnej muzyce rozrywkowej od 17.00 do 20.00. Bardzo serdecznie dziękujemy nauczycielkom: p. Agnieszce Kruczek i p. Joannie Paździor oraz paniom z obsługi za opiekę i zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie.

Kinga Kwiatkowska, SU

Więcej

Wycieczka rowerowa

13.06.2016 r. p. Krystyna Kozubek zorganizowała dla kl. IV wycieczkę rowerową do Uchylska. Uczniowie po otrzymaniu kart rowerowych mieli możliwość zintegrować się na wspólnym wypadzie. 

A. Kruczek

Więcej

Rozdanie kart rowerowych

10.06.2016 roku p. Krystyna Kozubek rozdała Czwartoklasitom karty rowerowe. Uczniowie po trudach przygotowań i egzaminów z dumą i radością odbierali dokumenty.

A. Kruczek

Najważniejsze informacje o karcie rowerowej

Karta rowerowa – zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, to jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby, która nie ukończyła 18 lat do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Egzaminy takie przeprowadzane są zazwyczaj w szkole podstawowej, a organem wydającym dokument jest dyrektor tej szkoły. Karta jest wydawana nieodpłatnie i bezterminowo.

Od osób, które ukończyły 18 lat nie wymaga się dokumentu uprawniającego do kierowania rowerem. Taka osoba powinna posiadać dokument potwierdzający osiągnięcie 18. roku życia – dokument tożsamości (np. dowód osobisty) czy prawo jazdy.

Karta rowerowa uprawnia również, po ukończeniu 15 lat, do kierowania pojazdem zaprzęgowym (np. furmanką).

Więcej

archiwum wiadomości >>

 

 

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Wykonanie, system CMS, opieka nad stroną: Tworzenie stron WEBPC-GROUP | Mapa strony