Rekrutacja

OGŁOSZENIE

Od 4 lutego br. rozpoczyna się rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2019/2020.

1. Rekrutacja do klas I będzie odbywała się tradycyjnie w siedzibie szkoły.

2. Określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Druki zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej

Wnioski i zgłoszenia kandydatów można składać W SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ  im. Karola Miarki w Olzie od PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 800 – 1400 .

 

Procedura rekrutacji do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Olzie

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017, poz. 59)  

  1. Obowiązek szkolny.

l. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

a) które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego,

b) dziecko 7-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole,

c) spoza obwodu szkoły (na prośbę rodziców, prawnych opiekunów) pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy szkoły,

d) w przypadku dzieci zameldowanych na terenie innych gmin, jeżeli po przyjęciu wszystkich chętnych z obwodu szkoły są jeszcze wolne miejsca,

e) na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat:

- jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo - posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  

2. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone.

3. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

4. Decyzję Dyrektor Szkoły wydaje na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

  1. Przyjęcie do szkoły.  

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

2. Zapisów dzieci do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Olzie stosując zasadę powszechnej dostępności ogłasza rekrutację na stronie internetowej szkoły.

4. Przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej rozpoczyna się na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej", którą należy pobrać w sekretariacie szkoły.

5. Przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej", który należy pobrać w sekretariacie szkoły.

6. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w oznaczonym terminie prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia lub wniosek.

 

 

 

 

 SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty

Obowiązek szkolny dla 7-latków – to kluczowa zmiana podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,
  • prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,
  • obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6–letniego,
  • prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
  • wzmocnienia roli kuratora oświaty.

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, wnosili o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby proces wcześniejszego objęcia ich dzieci obowiązkiem szkolnym. Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017.

– Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

– Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Wychowanie przedszkolne

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r., także dzieci 3-letnie.

Zgodnie z ustawą, przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola zostanie przesunięte z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r. Umożliwi to organom prowadzącym lepsze przygotowanie się do przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola. Decyzje dotyczące ewentualnej likwidacji oddziałów przedszkolnych będą mogły być poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględniającą tendencje demograficzne po wdrożeniu wprowadzanych rozwiązań prorodzinnych.

Wybór kuratora oświaty

Kurator oświaty będzie powoływany i odwoływany przez ministra edukacji w drodze konkursu ogłoszonego przez wojewodę. Na wniosek kuratora oświaty i po zasięgnięciu opinii wojewody, minister edukacji będzie powoływał i odwoływał wicekuratorów oświaty.

Wzmocnienie roli kuratora oświaty

Przywrócona została kontrola kuratorów oświaty nad działaniami samorządów w kształtowaniu sieci szkół i przedszkoli. Ustalenie przez radę gminy sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Także decyzja o likwidacji lub przekształceniu przedszkola, szkoły lub placówki prowadzonej przez samorząd będzie zależała od uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Co z 6-latkami? Dodatkowe kompetencje kuratorów – nowe przepisy weszły w życie

Regulacje znowelizowanej ustawy o systemie oświaty obowiązują od soboty 23 stycznia 2016 r. Oto najważniejsze zmiany.

PRZYWRÓCENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO DLA 7-LATKÓW:

Nowelizacja przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków.

Pozostawia jednocześnie prawo 6-latków do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodziców (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków (5-latek zachowuje prawo).

Wprowadzone w ustawie przepisy przejściowe umożliwiają kontynuowanie przez dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły do szkoły, nauki w klasach pierwszej i drugiej.

Zgodnie z tymi przepisami, na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

  • urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej;
  • urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

WZMOCNIENIE ROLI KURATORA:

Inne wchodzące w życie zmiany to m.in. wzmocnienie roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół.

Likwidacja lub przekształcenie przedszkola, szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego będą możliwe jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ta sama zasada będzie dotyczyła wprowadzania zmian w sieciach przedszkoli i szkół oraz zakładania publicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

Nowe przepisy będą obowiązywały również w przypadkach, w których proces likwidacji lub przekształcenia został rozpoczęty (np. podjęto uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły), ale nie został zakończony (nie podjęto ostatecznej uchwały).

Ponadto, nowe przepisy dają Ministrowi Edukacji Narodowej prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Wykonanie, system CMS, opieka nad stroną: Projektowanie stron WEBPC-GROUP | Mapa strony