Projekty

Informacja o realizacji projektu „Szkoły na plus…”

Projekt edukacyjny „Szkoły na plus – kompleksowe programy rozwojowe dla 7 szkół podstawowych w gminie wiejskiej Gorzyce w woj. śląskim” był realizowany od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. i zakładał wdrożenie 2-letnich programów rozwojowych we wszystkich 7 szkołach objętych projektem (SP im. W. Woźniaka w Czyżowicach, SP im. A. Mickiewicza w Gorzycach, SP im. M. Reja w Gorzyczkach, SP im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie, SP w Rogowie, SP im. K. Miarki w Olzie, SP im. ks. E. Kasperczyka w Turzy Śląskiej).

Projekt został realizowany dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. 12.

Uczestnikami projektu „Szkoły na plus …” byli uczniowie wybranych placówek oświatowych z gminy Gorzyce. Programem objętych zostało 660 uczniów, w tym 319 uczennic i 341 uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/14 uczęszczali do klas IV-VI oraz 452 uczniów, którzy w roku szkolnych 2014/2015 chodzili do klas V-VI.

W projekcie brało udział łącznie ponad 700 uczniów w tym 65 ze Szkoły Podstawowej im. K. Miarki w Olzie.

Uczestnicy projektu w SP Olza to:

a/ w roku szkolnym 2014/15

 • wszyscy uczniowie klasy VI -21 ucz.
 • wszyscy uczniowie klasy V -18 ucz.
 • chętni uczniowie klasy IV – 9 ucz.

b/ w roku szkolnym 2013/14

 • uczniowie klasy szóstej/ obecnie absolwenci – 17 ucz.

Spośród wszystkich uczestników projektu wyłoniono 66 uczniów (10%) z problemami adaptacyjnymi, 100 uczniów (15%) z trudnościami w nauce oraz 100 uczniów (15%) zdolnych. Wszystkie grupy brały udział w zindywidualizowanych zajęciach nastawionych na wyrównanie szans edukacyjnych.

Aby wziąć udział w projekcie, wszyscy uczniowie musieli spełnić następujące kryteria formalne:

 • posiadali status ucznia klas IV-VI w jednej z objętych programem szkół podstawowych,
 • dostarczyli podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodę na udział w projekcie i przetwarzanie danych osobowych oraz regulamin uczestnictwa.

Głównym celem projektu „Szkoły na plus – kompleksowe programy rozwojowe dla siedmiu szkół podstawowych w gminie wiejskiej Gorzyce w województwie śląskim” było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z siedmiu szkół podstawowych z gminy Gorzyce. Podniesienie efektywności nauczania w tych placówkach zakładało przede wszystkim wielokierunkową pracę nad rozwojem potencjału i kompetencji kluczowych uczniów.

Wyznaczone zostały także cztery cele szczegółowe projektu:

 • Zniwelowanie trudności psychologiczno-społecznych 66 uczniów niedostosowanych społecznie i 100 uczniów z problemami w nauce oraz identyfikacja potencjału edukacyjnego 100 uczniów zdolnych z siedmiu szkół podstawowych.
 • Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych 100 uczniów z problemami w nauce oraz rozwój potencjału edukacyjnego 100 uczniów zdolnych.
 • Podniesienie kluczowych kompetencji informatycznych, matematycznych i naukowo-technicznych, społecznych i obywatelskich inicjatywności i przedsiębiorczości 396 uczniów z siedmiu szkół podstawowych, w tym 192 uczennic i 204 uczniów.
 • Podniesienie kluczowych kompetencji porozumiewania się w języku angielskim oraz świadomości i ekspresji kulturalnej 396 uczniów, w tym 192 uczennic i 204 uczniów.

Działania
Cele projektu realizowane były dzięki zajęciom dydaktyczno-wyrównawczym oraz doradztwu i opiece psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia prowadzono w ramach czterech pracowni:

1. Pracowni wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Zajęcia wykorzystywały dotychczas niestosowane metody bazujące na ICT. Predyspozycje uczniów zostały zdiagnozowane za pomocą specjalistycznego narzędzia do diagnozy edukacyjnej. Podczas grupowych spotkań z psychologiem/pedagogiem dzieci uczyły się komunikowania swoich uczuć i oczekiwań oraz rozwinęły w sobie poczucie przynależności do grupy rówieśniczej. Uczniowie z problemami w nauce pracowali nad wzmocnieniem motywacji do nauki, a także przełamaniem barier, które spowodowały te trudności. Uczniowie zdolni dowiedzieli się, jak mogą rozwijać swoje mocne strony.

2. Pracowni wyrównywania szans i rozwijania uzdolnień

Uczniowie z najniższymi wynikami z j. polskiego, historii, matematyki i przyrody wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Każdy blok zajęć to 24 spotkania (każde trwające 1 godzinę lekcyjną), które odbywały się w dziesięciu 6–7-osobowych grupach. Uczniowie szczególnie uzdolnieni skorzystali natomiast z Programu Wspierania Uzdolnień.

3.  Pracowni poznawania świata techniki i budowania postaw społeczno-obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości

Prowadzone były koła zainteresowań rozwijające kompetencje informatyczne, matematyczne i naukowo-techniczne uczniów. W ramach każdego koła zainteresowań zorganizowano 18 spotkań w grupach (każda grupa będzie liczyła średnio 12 uczniów). Zajęcia informatyczne podniosły zdolności korzystania z ICT oraz świadomość bezpieczeństwa w internecie u uczniów. Zajęcia związane z matematyką i przedmiotami naukowo-technicznymi nauczyły uczestników projektu wykorzystywać posiadaną wiedze do wyjaśniania zjawisk otaczającego świata. Uczniowie rozwijali też kompetencje społeczne i obywatelskie oraz inicjatywność i przedsiębiorczość. Dzięki zbiórkom harcerskim, apelom okolicznościowym i zbiorkom charytatywnym nabyli świadomość dotyczącą pomocy osobom potrzebujący. Nauczyli się także walczyć z dyskryminacją i stereotypami. Integralną częścią zajęć był udział w wycieczce edukacyjnej do Krakowa, dzięki czemu uczniowie poznali historię Polski.
Ostatnie zajęcia zorganizowane w formie ogniska harcerskiego stanowiły okazję do złożenia przysięgi harcerskiej oraz wręczenia Krzyży harcerskich uczniom, którzy zdecydowali się przystąpić do drużyny ZHP.

4.  Pracowni językowej i edukacji kulturalnej

W ramach Pracowni odbywały się zajęcia z języka angielskiego, podczas których uczniowie nie tylko zdobyli umiejętność posługiwania się tym językiem w sposób komunikatywny, ale także posiedli wiedzę na temat kultury krajów anglojęzycznych Efektywność nauki języka angielskiego zapewniło wykorzystywanie w toku zajęć platformy edukacyjnej. Umiejętność komunikacji w j. angielskim wzmocniło udział uczniów w wycieczce do ZOO z opiekunem mówiącym tylko w tym języku. W SP Olza zajęcia te cieszyły się ogromnym powodzeniem, gdyż prowadził je rodowity Anglik. Ekspresja kulturalna uczniów znalazła ujście podczas zajęć teatralnych. Podczas warsztatów uczniowie nauczyli się wyrażać siebie. Świadomość i ekspresję kulturalną uczniowie mogli rozwijać także podczas zajęć tanecznych. Uwieńczeniem tych zajęć były wycieczki eduk. do Teatru w Katowicach i Chorzowie.

Reasumując - realizację projektu, który prowadziła Chorągiew Śląska Harcerstwa w Katowicach, Hufiec Wodzisław Śl. a Gmina Gorzyce była partnerem projektowym należy ocenić bardzo pozytywnie.

W każdej z wymienionych szkół Gminy Gorzyce, a więc także w SP Olza, uczniowie mogli skorzystać z proponowanych zajęć, dla funkcjonowania której dokonano niezbędnych zakupów, na które składały się:

 • tablice interaktywne z oprogramowaniem (1 sztuka dla każdej szkoły);
 • laptopy z oprogramowaniem (1 sztuka dla każdej szkoły);
 • mikroskopy z akcesoriami (2 sztuki dla każdej szkoły);
 • zestawy obiegu wody w przyrodzie (1 zestaw dla każdej szkoły);
 • odtwarzacze DVD (1 sztuka dla każdej szkoły);
 • filmy edukacyjne (5 sztuk dla każdej szkoły).

Dla nauczycieli każdej ze szkół przygotowano "Program wspierania uzdolnień". Jego głównym celem było i jest wzbogacenie wiedzy nauczycieli na temat wszechstronnego rozwoju uczniów zdolnych, sposobów rozpoznawania, rozbudzania i rozwijania zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, a także tworzenia warunków umożliwiających im osiąganie sukcesów na miarę możliwości. „Program wspierania uzdolnień” zawiera wytyczne dotyczące:

 • metod diagnozowania ucznia zdolnego;
 • zadań poszczególnych podmiotów realizacji programu w szkole – dyrektora, nauczycieli przedmiotowych, wychowawców, pedagogów i psychologów;
 • współpracy z rodzicami w zakresie wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • form pracy z uczniem zdolnym;
 • sposobów nagradzania i promowania osiągnięć uczniów.

W każdej ze szkół odbywały się następujące zajęcia:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania:
 • taneczne,
 • teatralne,
 • informatyczne,
 • matematyczne,
 • językowe,
 • harcerskie,
 • naukowo-techniczne.

Uczniowie każdej ze szkół mogli wziąć udział w następujących wycieczkach edukacyjnych, w których jako opiekunowie uczestniczyli także nauczyciele:

 • do teatru w Katowicach – opiekun p. Kruczek,
 • do Krakowa – zwiedzanie Wawelu i zabytkowego centrum - opiekun p. Kozubek,
 • do Krakowa do Ogrodu Doświadczeń- opiekun p. Kruczek,
 • do Chorzowa na spektakl muzyczno-teatralny - opiekun p. Kruczek,
 • do Mikołowa do ogrodu botanicznego - opiekun p. Cogiel,
 • do Chorzowa do ogrodu zoologicznego /zwiedzanie z j. angielskim/ - opiekun pp. Sobala i Paździor.

Wszyscy opiekunowie podpisali umowy wolontariackie, a ich udział w wycieczkach traktowany był jako wkład własny, za co należą im się słowa podziękowania.

Efekty swej pracy uczniowie naszej szkoły mogli zaprezentować podczas Pikniku Rodzinnego, który odbył się na terenie szkoły przy znacznym wkładzie pracy rodziców w dniu 14 czerwca br. Wystąpiła m.in. grupa taneczna, zaprezentowali się także harcerze rozbijając namiot i zapraszając do współpracy wszystkich chętnych. Część działań wypracowanych w trakcie trwania projektu będziemy starali się kontynuować w latach kolejnych.

oprac. Edyta Cogiel – dyrektor szkoły

 

Szkoły na plus - kompleksowe programy rozwojowe dla siedmiu szkół gminy Gorzyce

Wyrównywanie szans jest w dzisiejszym systemie oświaty szeroko rozpoznawaną koniecznością. Mimo tych samych podstaw programowych i programów przedmiotowych placówki oświatowe wciąż bardzo różnią się od siebie poziomem. Różnice w jakości nauczania są widoczne zwłaszcza na obszarach wiejskich, które niekiedy wymagają znacznego wsparcia w tym zakresie. Różnice edukacyjne między uczniami mogą być też wynikiem indywidualnych predyspozycji dzieci. Uczniowie, choć biorą udział w tych samych lekcjach, różnią się między sobą temperamentem, zainteresowaniami i poziomem uzdolnień, przez co wymagają różnych metod nauczania. Każdy uczeń ma swoje tempo nauki i dlatego trudno jest zoptymalizować proces edukacyjny w liczącej 20-30 uczniów klasie. Zwykle słabsi uczniowie wymagają od nauczyciele więcej uwagi, a najzdolniejsi – liczą na możliwość wykorzystania swojego potencjału. Aby zwiększyć szanse edukacyjne wszystkich uczniów, konieczne jest wdrażanie kompleksowych programów wyrównawczych.

Głównym celem projektu „Szkoły na plus – kompleksowe programy rozwojowe dla siedmiu szkół podstawowych w gminie wiejskiej Gorzyce w województwie śląskim” jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z siedmiu szkół podstawowych z gminy wiejskiej Gorzyce w województwie śląskim. Programem objęte zostały placówki w Czyżowicach, Gorzycach, Gorzyczkach, Rogowie, Olzie Turzy Śląskiej i Bluszczowie. Podniesienie efektywności nauczania w tych placówkach zakłada przede wszystkim wielokierunkową pracę nad rozwojem potencjału i kompetencji kluczowych uczniów.

Wyznaczone zostały także cztery cele szczegółowe projektu:

Zniwelowanie trudności psychologiczno-społecznych 66 uczniów niedostosowanych społecznie i 100 uczniów z problemami w nauce oraz identyfikacja potencjału edukacyjnego 100 uczniów zdolnych z siedmiu szkół podstawowych.
Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych 100 uczniów z problemami w nauce oraz rozwój potencjału edukacyjnego 100 uczniów zdolnych.
Podniesienie kluczowych kompetencji informatycznych, matematycznych i naukowo-technicznych, społecznych i obywatelskich inicjatywności i przedsiębiorczości 396 uczniów z siedmiu szkół podstawowych, w tym 192 uczennic i 204 uczniów.
Podniesienie kluczowych kompetencji porozumiewania się w języku angielskim oraz świadomości i ekspresji kulturalnej 396 uczniów, w tym 192 uczennic i 204 uczniów.

Obecnie w naszej szkole odbywają się zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla 4 grup uczniowskich, natomiast od 20.01. br. rozpoczynają się zajęcia z języka angielskiego.

 

Szkoła Demokracji - Szkoła Samorządności

Szkoła Podstawowa w Olzie w roku szkolnym 2013/2014 brała udział w realizacji pilotażowego programu „Szkoła Demokracji – Szkoła Samorządności” realizowanym wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku.
Zgodnie z założeniami programu dyrektor szkoły i ekspert programu pracujący w lokalnej placówce doskonalenia nauczycieli lub poradni pedagogiczno-psychologicznej nawiązują roczną współpracę, w trakcie której rada pedagogiczna otrzyma kompleksowe wsparcie w ww. zakresie. Roczny cykl zakładał 5 spotkań eksperta z radą pedagogiczną i realizację 4 zadań projektowych.

W programie uczestniczyła cała rada pedagogiczna, wspierana przez eksperta, który towarzyszył jej od etapu diagnozy aż do ewaluacji. Ekspert podczas kolejnych 5 spotkań prezentował założenia programu, wprowadzał w kompetencje z poszczególnych obszarów, przygotowywał do realizacji zadań projektowych. Na bieżąco doradzał też radzie pedagogicznej, a potem podsumował wraz z nią całoroczną pracę.
„Oddziaływanie programu jest bardziej skuteczne przy wsparciu udzielonym przez dyrektora szkoły, przystąpieniu i aktywnym uczestnictwie wszystkich nauczycieli oraz jak największej liczby uczniów. Celem programu jest nie tylko indywidualne doskonalenie nauczycieli, lecz przede wszystkim stworzenie demokratycznej kultury szkoły poprzez budowanie kompetencji zespołowych oraz wspólne, usystematyzowane i konsekwentne wprowadzanie nauczania opartego na uczestnictwie wszystkich osób zaangażowanych w proces edukacyjny.”

Od września 2013 do maja 2014 miało miejsce 5 spotkań szkoleniowych w SP Olza bezpośrednio związanych z realizacją projektu. Rada pedagogiczna wykonała wszystkie zadania przewidziane projektem, podniosła swoje kompetencje z zakresie znajomości i stosowania praw ucznia, praw dziecka; wykazała się umiejętnością pracy zespołowej.
Pierwszym zadaniem było zapoznanie uczniów klas młodszych i przypomnienie uczniom klas starszych na lekcjach wychowawczych, co to są prawa dziecka oraz zorganizowanie wystawy prac plastycznych dzieci na temat ich praw. Podczas zebraniu z rodzicami przekazano rodzicom uczniów główne idee projektu, a wszyscy obecni mogli zobaczyć rysunki uczniów na przygotowanej wystawie.
Drugie spotkanie w ramach projektu zaowocowało zebraniem trzonu praw człowieka w najważniejszych dokumentach międzynarodowych oraz stworzeniem przez uczniów mapy mentalnej tychże praw. Pracę poprzedziły warsztaty zorganizowane dla nauczycieli przez koordynatora projektu w szkole. Owocem pracy były mapy mentalne, dzięki którym uczniowie mogli kojarzyć poszczególne prawa dziecka i prawa człowieka z konkretnym miejscem w Olzie, gdzie mogą być one realizowane.
W zadanie zaprojektowane po trzecim spotkaniu zaangażowali się nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz dziadkowie przygotowując oraz uczestnicząc wspólnie w imprezie środowiskowej z okazji Dnia Babci i Dziadka (styczeń).
Ponadto zaplanowane zostało – jako zadanie czwarte - spotkanie z sołtysem wsi Olza - panem Józefem Kopystyńskim. Spotkanie miało na celu ukazanie funkcjonujących zasad samorządności i demokracji w najbliższym otoczeniu uczniów. Spotkanie z sołtysem (maj) poprzedziły pogadanki w klasach nt. kim jest sołtys i czym się zajmuje wraz z radą sołecką, a uczniowie mieli za zadanie dokończyć wypowiedź zaczynającą się od słów „Gdybym był sołtysem…”
Warto podkreślić, że w całym województwie śląskim w/w program realizowało zaledwie 16 szkół i placówek, w tym 4 w rybnickiej Delegaturze KO.

Dyrektor szkoły w Olzie otrzymała zaproszenie na podsumowanie programu „Szkoła Demokracji – Szkoła Samorządności”, które odbyło się w Warszawie w siedzibie Ośrodku Rozwoju Edukacji 23 września 2014r. z udziałem przedstawicieli MEN.
Dyrektor szkoły Edyta Cogiel odebrała w Warszawie certyfikat potwierdzający udział szkoły w w/w projekcie pilotażowym (zdjęcia i informacje z uroczystości na stronie ORE i naszej galerii).

Korzyści dla szkoły wynikające z realizacji programu:
1. Zdobycie certyfikatu potwierdzającego udział w programie „Szkoła demokracji – szkoła samorządności”.
2. Realizacja innowacji pedagogicznej w szkole wdrażającej eksperymentalny program ogólnopolski.
3. Przynależność do wybranej sieci 100 szkół na terenie Polski, które wdrażają program.
4. Przygotowanie się szkoły do pracy z jednym ekspertem przez cały rok szkolny ( obowiązek taki wejdzie od 2016 r.)
5. Możliwość skorzystania z zasobów innych szkół.
6. Przygotowanie się szkoły do pracy z jednym ekspertem przez cały rok szkolny (obowiązek taki wejdzie w życie w 2016r.)
7. Promocja szkoły.

Korzyści dla uczniów wynikające z realizacji programu:
1. Zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat praw i obowiązków uczniów.
2. Pogłębienie znajomości swoich praw i obowiązków.
3. Troska o innych ludzi.
4. Wzrost poczucia odpowiedzialności za swoje wybory i czyny.

 

Równy start dzieci z Gminy Gorzyce

Projekt realizowany w roku szkolnym 2011/2012 miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I-III. Realizacją objęto wszystkie szkoły podstawowe Gminy Gorzyce.

W ramach projektu w SP Olza przeprowadzono dodatkowe zajęcia w 9 grupach:

 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zagrożonych dysleksją (3 grupy).
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ruchowo – gry i zabawy sportowe.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, zajęcia muzyczne prowadzone metodą Batii-Strauss.
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

Projekt przewidywał również zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie szkoły (laptop, radiomagnetofon, kamera, mikrofon), które były niezbędne dla jego prawidłowej realizacji.

Wartość całkowita dla SP Olza: ok.30.000,00 zł

 

Pamięć ciągle żywa - Powstania Śląskie - wznowienie tradycji uroczystych obchodów Powstań Śląskich w miejscowości Olza w 90 rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego wraz z edukacją młodego pokolenia

Dodatkowo zrealizowano w 2011r. wspólnie z WDK Olza projekt pn. "Pamięć ciągle żywa - Powstania Śląskie - wznowienie tradycji uroczystych obchodów Powstań Śląskich w miejscowości Olza w 90 rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego wraz z edukacją młodego pokolenia". Projekt zrealizowano za pośrednictwem LGD „Morawskie wrota” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Powodem realizacji był fakt zanikającej wiedzy na temat Powstań Śląskich, szczególnie w miejscach z nimi bezpośrednio związanych jakim jest np. miejscowość Olza - miejsce tzw. Bitwy Olzańskiej. Dodatkowym argumentem było to, że w Olzie istniała tradycja uroczystych obchodów wybuchu III Powstania Śląskiego, jednakże zanikła, więc jej reaktywacja w 90-rocznicę była bardzo wskazana.

Projekt był adresowany do kilku grup odbiorców - młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, mieszkańców Olzy oraz osób zainteresowanych tą tematyką z obszaru całego LGD "Morawskie Wrota". Miejscem realizacji była gmina Gorzyce i Godów, przy czym na plenerowe działania wybrano Olzę z w/w powodów oraz Bluszczów- Park Olszynka z pomnikiem Powstań Śląskich.

Projekt ukierunkowany był głównie na edukację dzieci i młodzieży poprzez:

1. Zajęcia edukacyjne, tj.:

 • przeprowadzenie w 12 szkołach lekcji historii poświęconych tematyce Powstań Śląskich według opracowanego na potrzeby projektu scenariusza,
 • przeprowadzenie terenowej gry dydaktycznej dla 8 drużyn ze szkół podstawowych,
 • zorganizowanie "Powstańczego Rajdu Gwiaździstego" dla uczniów 4 gimnazjów, drużyn harcerskich i osób dorosłych (po drodze odwiedzenie i omówienie 3 wybranych przez siebie miejsc związanych z powstaniami śląskimi) zakończony quizem na temat powstań.

2. Wystawa "Powstania Śląskie na starej fotografii", którą zaprezentuje się w trakcie uroczystego Ogniska Powstańczego.
3. Folder "Powstania Śląskie na obszarze Morawskich Wrót w 90 rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego" - wydanie publikacji zredagowanej przez historyka-muzealnika Pawła Porwoła.
4."Biwak Powstańczy" - uroczyste obchody wybuchu III Powstania Śląskiego w miejscowości Olza, nawiązujące do tradycji organizowania takich ognisk nad rzeką Olzą w czasach przedwojennych i po II wojnie światowej.

 

Radosna szkoła 

Pro­gram Ra­do­sna Sz­ko­ła skierowany był do szkół pod­sta­wowych na u­zy­ska­nie wspar­cia fi­nan­so­we­go prze­zna­czo­nego na zakup po­mocy dy­dak­tycz­nych do miejsc zabaw w szko­le. W ramach programu „Radosna szkoła” zrealizowanego w 2010r. Szkoła Podstawowa w Olzie otrzymała wsparcie finansowe na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Miejsca zabaw powinny być wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu i obejmować w szczególności duże, miękkie klocki, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, elementy lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo–ruchową. Powinny też być wyposażone w sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniający małą motorykę (układanki czy kąciki tematyczne, zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami). Natomiast po intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko powinno mieć możliwość wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy. Służyć temu powinien obszar sali, w którym znajdą się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (np. plastycznych, konstrukcyjnych), ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji (materace, pufy). Zgodnie z wytycznymi zakupiono pomoce do prowadzenia zajęć o takim jak wykazano powyżej charakterze, organizując w szkole „miejsce zabaw dla dzieci”. Wyboru pomocy dokonywali nauczyciele klas młodszych biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości placówki.

Wartość całkowita dla SP Olza: 5.999,20 zł

 

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy 

Projekt objął klasy I-III. Zakładał pracę z dziećmi opartą na teorii tzw. inteligencji wielorakich. Dla uczniów prowadzono dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z użyciem otrzymanych środków dydaktycznych. Realizowano go w trzech kolejnych klasach pierwszych od roku szkolnego 2008/09 do roku 2010/11. Projekt stwarzał warunki rozwoju dziecka rozpoczynającego naukę w szkole, jego kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Wpłynął  również na poprawę jakości edukacji poprzez modernizację treści i metod kształcenia.

W ramach Projektu praca z dziećmi prowadzona była podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na zajęciach dodatkowych. W specjalnie zorganizowanych i wyposażonych ,,Ośrodkach zainteresowań” uczniowie rozwijali indywidualne zdolności: językowe, matematyczno-przyrodnicze, muzyczno-ruchowe, intrapersonalne, interpersonalne.

Realizując projekt, szkoła wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne, natomiast uczniowie zyskali  szansę na rozwijanie indywidualnych  predyspozycji intelektualnych.

Wartość całkowita dla SP Olza: 6.305,00 zł (wartość pomocy dydaktycznych)

 

Mały i duży językiem obcym i komputerem się posłuży

Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży realizowano w 2008 roku w ramach "Aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych". SP w Olzie przyznano kwotę 4.816,00 zł na jego realizację. Program „Mały i duży językiem obcym i komputerem się posłuży” był adresowany do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów z Gminy Gorzyce. Objął wszystkie placówki oświatowe w Gminie.

Program składał się z następujących elementów:

 1. Pierwszym z nich były dodatkowe zajęcia z języka obcego wprowadzone do wszystkich jednostek oświatowych w gminie. Szkoły podstawowe w trakcie tych zajęć przygotowały inscenizacje bajek - przedstawione m.in.na spotkaniu z rodzicami. Zajęcia były prowadzone metodami aktywnymi, nastawione na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, z zastosowaniem najnowszych technologii: komputerów i mobilnych tablic interaktywnych. W ten sposób wszyscy uczniowie mieli możliwości zdobywania i doskonalenia swoich kompetencji językowych.
 2. Drugim blokiem zajęć doskonalących kompetencje kluczowe były zajęcia informatyczne dla wszystkich zainteresowanych uczniów. Uczniowie klas I-III, podjęli się próby stworzenia miniprezentacji wykorzystując program Power Point, zaś uczniowie klas IV-VI doskonalili umiejętności posługiwania się tymże programem, tworząc prezentacje – multimedialne kroniki swoich klas. Dla potrzeb tych zajęć zostały wykorzystane zakupione tablice interaktywne.

We wszystkich działaniach uczestniczyły dzieci niepełnosprawne, gdyż treści i metody pracy były dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Wartość całkowita dla SP Olza: 4.815,89 zł

 

Szansa na przyszłość

Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych". Przyznano kwotę 10.345,00 zł na realizację projektu "Szansa na przyszłość".
W ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku Gmina Gorzyce pozyskała 174 660,00 zł na realizację programu pn. „Szansa na przyszłość”. Program został przygotowany wspólnie przez dyrektorów 8 szkół podstawowych i 4 gimnazjów, a czas jego realizacji objął 3,5 miesiąca, tj. od września 2007r. do 15 grudnia 2007r. Program był realizowany we wszystkich szkołach naszej Gminy przez 2 000 uczniów.

W naszej szkole realizowany był w następujących blokach tematycznych:

 • „Wiem i umiem więcej” – zorganizowano zajęcia z wykorzystaniem komputera dla klas młodszych.
 • „Moje pasje” – zorganizowano zajęcia taneczne dla chętnych uczniów. W ramach tego bloku zajęć odbyła się też wycieczka do Krakowa dla uczniów starszych klas, zainicjowano także i przygotowano folder nt. historii kościoła w Olzie (wspólnie z ks. proboszczem), częściowo go sfinansowano - tym samym aktywnie włączając się do obchodów 50-lecia istnienia parafii w Olzie.
 • „Szukam pomocy” – zorganizowano zajęcia logopedyczne dla uczniów wadami wymowy.
 • „Jestem sprawny i aktywny” – przeprowadzono 16 godz. zajęć doskonalących naukę pływania na basenie w Połomii.
 • „Planuję swoją przyszłość” – zorganizowano dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w formie kółka teatralnego.

W sumie w Szkole Podstawowej w Olzie przeprowadzono 82 godziny dodatkowych zajęć, zorganizowano wyjazd do Krakowa, opracowano i wydano we współudziale folder o kościele pw. NMP Królowej Pokoju w Olzie na ogólną kwotę 10 345,00 zł. W zajęciach uczestniczyło 100% uczniów, tj. 127 dzieci.

Wartość całkowita dla SP Olza: 10.327,10 zł

 

Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni 

Projekt "Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni" realizowano w 2007r. za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Katowicach. Otrzymano kwotę 2.793,00 na realizację wycieczki do Gniezna i Biskupina wspólnie ze Szkołą Podstawową w Bluszczowie.
Projekt zgodnie z ideą ministerstwa edukacji zakładał dofinansowanie wycieczek szkolnych do miejsc pamięci narodowej, co jest ważnym elementem wychowania patriotycznego. W SP Olza uczniowie klasy VI mogli uczestniczyć w wycieczce do miejsc związanych z początkami państwowości polskiej.

Wartość całkowita dla SP Olza: 2.793,00 zł

oprac. Edyta Cogiel

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Wykonanie, system CMS, opieka nad stroną: Tworzenie stron WEBPC-GROUP | Mapa strony